Consell Escolar

Composició del Consell Escolar del nostre centre que correspon a centres de titularitat pública que imparteixen ensenyaments d’educació infantil i/o de primària de 9 unitats o més:

  • Director/a
  • Cap d’estudis
  • Regidor/a o representant de l’Ajuntament
  • 5 mestres
  • 5 pares/mares (1 de l’APIMA i 4 d’elegits/des)
  • 1 representant del personal d’administració i serveis.
  • Secretari/ària, amb veu però sense vot

En aquest document trobareu la definició i les competències del Consell Escolar:

Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic de les escoles públiques d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació primària, i dels col·legis públics d’educació infantil i primària.
CAPÍTOL II
Òrgans de govern col·legiats
Secció primera. Consell escolar
Article 8. Definició i competències del consell escolar
1. El consell escolar del centre és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el funcionament i govern del centre.
2. El consell escolar del centre tendrà les competències següents:
a) Establir les directrius i realitzar propostes per a l’elaboració del projecte educatiu de centre, aprovar-lo i avaluar-ne el compliment, com també determinar els procediments necessaris per a la
revisió, sense perjudici de les competències atribuïdes al claustre per aquest reglament en relació a la planificació i l’organització docent.
b) Aprovar el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic,i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, com a documents integrats dins
del projecte educatiu de centre, avaluar-ne el compliment i fixar els mecanismes de revisió.
c) Aprovar i avaluar la programació general del centre que, amb caràcter anual, elabori l’equip directiu, i respectar, en tot cas, els aspectes docents que són competència del claustre, com també aprovar la memòria anual de final de curs on se’n reculli l’avaluació.
d) Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats complementàries i extraescolars i, si escau, menjador i transport, o qualsevol altre servei que s’ofereixi a l’alumnat, aprovar-les i avaluar-les.
e) Aprovar el projecte de pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
f) Conèixer les propostes del programa de direcció dels candidats al càrrec,que inclouran com a mínim els elements referits a l’article 30.3 d’aquest reglament, i elegir el director del centre.
g) Proposar la revocació de nomenament del director, en els termes previstos a l’article 34 d’aquest reglament.
h) Aprovar la creació de comissions i òrgans de coordinació del centre, i assignar-los competències, sense perjudici dels ja existents.
i) Concretar el calendari i l’horari escolar del centre, conforme a l’Ordre de la Conselleria d’Educació i Cultura que els regula.
j) Decidir sobre l’admissió d’alumnes, amb subjecció al que s’ha establert en la normativa vigent.
k) Resoldre els conflictes i imposar les correccions amb finalitat pedagògica que corresponguin a aquelles conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència en el centre, d’acord amb el reglament d’organització i funcionament, i les normes que regulen els drets i deures de l’alumnat.
l) Analitzar, valorar i revisar les normes de convivència del centre, a fi de detectar-ne les deficiències i millorar els resultats educatius de la seva aplicació.
m) Analitzar i valorar l’evolució del rendiment escolar, i elaborar-ne un informe per incloure’l a la memòria anual.
n) Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals,esportives i recreatives, i en aquelles accions assistencials a les quals el centre pugui prestar la seva col·laboració.
o) Fixar les directrius per a la col·laboració amb altres centres, entitats i organismes, amb finalitats culturals, educatives i socials.
p) Promoure l’optimització de l’ús de les instal·lacions i del material escolar, i la seva renovació, com també vetllar-ne per la conservació.
q) Analitzar i valorar l’eficàcia en la gestió dels recursos.
r) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, com també els resultats de l’avaluació que en realitzi l’Administració educativa o qualsevol informe relatiu al funcionament d’aquest.
s) Qualsevol altra competència que li sigui atribuïda per disposició de la Conselleria d’Educació i Cultura.