SERVEIS

7.2. Serveis

7.2.1 Servei d’escola matinera

7.2.1.1 Instruccions per l’ús de l’escola matinera.

L’escola oferta un servei de guarderia a partir de les 7:30 del matí.

Hi ha la possibilitat d’utilitzar dos torns.

Des de les 7:30 fins les 9:00 el preu és de 35€ mensuals (si són dos o més germans el preu serà 60 €).

Des de les 8:00 fins les 9:00 el preu és de 30 € mensuals (si són dos o més germans el preu serà 50 €).

El pagament es fa cada més abans del dia 5 al compte que té l’escola a la BANKIA ES50 2038 3413 8060 0001 4308  amb el nom de l’alumne/a i el més com a concepte.

Si qualque dia un alumne/a ha de quedar un dia, el preu és de 2€ a pagar a les monitores.

Per un altre ús eventual consultau amb secretaria.

7.2.1.2 Normes d’organització i funcionament de l’escola matinera

Les responsables del servei de l’escola matinera són les voluntàries educatives que atenen els infants als llocs adequats que són l’aula multiusos, el porxo cobert i el pati del centre. 

A cada espai es duran a terme activitats diferenciades i controlades amb l’objectiu de fomentar hàbits de socialització, puntualitat, col·laboració,etc…

Les activitats que es desenvoluparan són:

 • Activitat d’acollida dels infants (aula multiusos)
 • Activitats amb jocs educatius (puzzles, encaixos, contes…)
 • Activitats plàstiques:dibuixos, manualitats diverses… (aula multiusos).
 • Activitats lúdiques i esportives (al pati o porxo).

Ales 9h les voluntàries educatives acompanyen als alumnes d’educació infantil a la fila del curs corresponent mentre que els alumnes de primària pugen sols a l’aula.

Les voluntàries educatives són les encarregades de vetllar per la seguretat dels alumnes i fer complir les normes de funcionament del servei de guarderia. Davant problemes o dificultats de disciplina són les responsables d’avisar a les famíles i a la direcció del centre que aplicarà les mesures necessàries.

7.2.2 Servei de menjador.

7.2.2.1 Instruccions per l’ús del menjador de l’escola

L’Apima gestiona un servei de menjador que té l’horari de 14:00 a 15:30, servit per l’empresa NEWREST. Per fer-ne ús l’alumne/a es pot inscriure com a fix o com eventual.

*Els alumnes fixos s’han d’inscriure a secretaria donant les seves dades per a la domiciliació dels rebuts. L’empresa cobra els serveis a principi de cada mes per avançat. En cas de deixar d’utilitzar el servei de menjador, ja sigui definitivament o eventualment (viatge, malaltia, vacances) s’ha d’avisar a l’empresa i a secretaria.

També en cas d’absència prolongada (viatge, malaltia) s’ha d’avisar al centre per tal de que l’empresa pugui descomptar els dies el proper rebut.

El preu del menú diari (inclou el menjar i el servei de monitores) és de 6,13 € per alumnes fixes i 6’68 € pels alumnes eventual.

Cada dia fins a les 9:15h al menjador mateix es poden comprar blocs de tiquets. 

Els alumnes que no hagin avisat o que no hagin dipositat aquest tiquet a la bústia de menjador abans de les 9:30h  no podrà utilitzar el servei.

En cas d’al·lèrgia o intolerància a qualque aliment, l’usuari del menjador ha d’aportar un certificat mèdic que servirà per a tota la seva escolarització.

 

7.2.2.2 Normes i límits del menjador del ceip es pil·larí

Les màximes responsables del menjador són les cuidadores del menjador.

Les cuidadores atenen i supervisen els infants i són les encarregades de crear i desenvolupar hàbits i actituds favorables, tant de salut, higiene, relacions humanes com a comportaments adients dins el menjador escolar. 

A causa del gran nombre de comensals,  el servei de menjador s’haurà d’efectuar en dos torns per tal de dinamitzar la prestació. El primer torn que comprèn els alumnes d’Educació Infantil i Primer cicle de Primària es farà de les 14:00 a les 14:30. El segon torn, per a la resta d’alumnes, de 14:30 a 15:00.

NORMES

 1. Deixar les motxilles i abrics penjats al lloc indicat. 
 2. Rentar-se les mans i anar al WC abans d’entrar al menjador. Després només es podrà anar-hi en casos excepcionals. 

Saludar quan entram.

 1. Respectar i complir totes les normes de comportament dins el menjador 

*Xerrar en veu baixa.

*Demanar les coses “per favor”.

*Asseure’s correctament.

*Dirigir-se correctament a companys i cuidadores.

*Aixecar la mà per a sol·licitar l’atenció de les cuidadores.

*Emprar correctament els coberts.

*Acabar tot el menjar.

*Complir les obligacions dels encarregats de taula.

*Sortir amb ordre.

 1. Després de dinar els alumnes sortiran amb ordre al pati a on seran recollits per les famílies. Si plou el lloc indicat per a esperar les famílies serà la sala de psicomotricitat a on es tindrà material i jocs de taula adequats. En cap cas es pot emprar el material específic de psicomotricitat. 
 2. Quan un alumne tengui un comportament inadequat s’informarà a la família mitjançant una nota a l’agenda escolar. Les monitores comunicaran a la cap d’estudis les incidències greus i aquesta prendrà les mesures necessàries. 

Entre les 15h i les 15:30h les famílies poden recollir els alumnes al pati d’educació infantil. En el cas excepcional que no es pugui complir aquest horari l’alumne esperarà dins el centre i les monitores de menjador faran les gestions necessàries per recollir l’infant.

Els alumnes que han de quedar a activitats extraescolars (entre les 15:30h i 16:30h) seran recollits al porxo d’educació infantil pels monitors de l’activitat.

———————————————————————————————————-

El Sr/Sra…………………………………………………………………………………pare/mare/tutor/a de l’alumne/a………………………………………………………………………..està assabentat de les normes de funcionament del menjador escolar.

Signatura    

Entregueu aquest resguard assignat a les monitores del menjador. Gràcies.

 

7.2.3 Activitats extraescolars

Cada curs es fa una oferta d’activitats extraescolars de la qual s’informa mitjançant una circular a les famílies dins la primera setmana del curs, per tal que puguin inscriure els seus fills/es si així ho desitgen. En funció del nombre d’inscripcions, la comissió d’activitats extraescolars valora quines activitats es poden dur a terme.

Aquestes activitats es duran a terme en l’horari d’horabaixa preferentment des de les 15:30h fins a les 17:30h de dilluns a divendres, encara que l’horari concret estarà en funció de l’oferta d’activitats de cada any i el nombre d’alumnes inscrits.

Els monitors que desenvolupin les activitats hauran de tenir la formació, preparació i titulació corresponent per dur a terme l’activitat. Aquestes hauran de ser coherents amb el Projecte Educatiu de Centre.

L’AMIPA du a terme la gestió econòmica del personal que atén les activitats extraescolars.

7.2.3.1 Normes d’organització i funcionament de les activitats extraescolars

 • Els monitors recolliran els grups al porxo d’educació infantil on hi haurà els infants que han quedat al servei de menjador.
 • Les portes del centre estaran tancades fins a les 16:25h, les quals es tornaran obrir per fer els canvis d’activitats i la recollida d’infants.
 • Els monitors de les activitats acompanyaran als infants a l’entrada de l’escola on seran recollits per les famílies.
 • Els monitors són els responsables de fer les gestions necessàries si no venen a recollir un nin.
 • Si el monitor no pot realitzar l’activitat per motius imprevists avisarà al centre i a la/el responsable de la gestió d’aquestes, els quals s’encarregaran d’avisar a les famílies.